Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Publikációs jegyzék II.

Magyar nyelvű tanulmányok:

·      A századforduló szimbolizmus-értelmezésének néhány kérdése a kor képzőművészeti írásai alapján. = Ars Hungarica 1982/1. 51-61.

·      Rétegek és vonalak (Orbán Katalin és Lőrincz Győző kerámiái) = Művészet 1982/9.

·      Interart ’85 = Művészet 1986/7.

·      Egy 18. század végi illusztrált zsebalmanach = Magyar Könyvszemle 1987/4. 278-293.

·      Képzőművészeti ismeretek és a „művészettörténeti gondolkodás” kezdetei Sándor István (1750-1815) írásaiban = Magyar Könyvszemle 1989/4. 355-368.

·      „Szépmesterségi mívek kereskedése”-i a múlt század elején = Új Művészet 1992/2. 72-74.

·      Művésznők a gödöllői művésztelepen  = Új Művészet 1992/4. 16-22.

·      A francia forradalom és Napóleon korának művészete a korabeli hazai sajtó tükrében. = Magyar Könyvszemle 1998/3. 207-232.

·      Cserey Farkas „Hazafi Óhajtás”-a  a Magyar Kurír 1822. évfolyamában. = Magyar Könyvszemle 1999/1. 103-106.

·      Báthori Miklós címerének, sírkövének és Báthori András Madonnájának említései a 18. század végén és a 19. század elején. = Művészettörténeti Értesítő 1999/1-4. 157-160.

·      Baracskai római-kori sírkövek leírása 1806-ból. = Archaeologiai Értesítő 1998/2000. 79-83.

·      Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki oltára feliratának említései a 19. század elején. Ars Hungarica 1999/2. 419-422.

·      Weidenfelder Lőrinc két levele erdélyi régiségekről 1754-ből. = Magyar Könyvszemle 2000/2. 204-210.

·      Hazai művészeti, régészeti és építészeti emlékek ismertetése a felvilágosodás és a korareformkor sajtójában. (Adalékok a műemlékvédelmi gondolkodás kialakulásához) = Magyar Műemlékvédelem (Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Évkönyve, 1991-2001) XI. 2002, 31-78.

·      Egy adat a történeti festészet hazai kezdeteihez (Wándza Mihály Mátyás király bécsújhelyi táborozását ábrázoló festményének leírása 1806-ból) = Ars Hungarica 2000/1. 197-204.

·      „Vár állott, most kőhalom...” (A Querela Hungariae toposz motívumai 18–19. századi hazai romleírásokban) = Irodalomtörténeti Közlemények  2000/1. 115-128.

·       „...Ein Denkmaal, welches auch die Nachwelt noch bewundern wird...” (Sajtóhírek 18. század végi hazai monarchikus „emlékművekről”.) = Művészettörténeti Értesítő 2000/1. 119-131.

·      „...a’ mit magunkért nem akarnánk, akarjuk Hazánkért!” (Adatok a hazai ókori emlékek leírásának és gyűjtésének történetéhez – a Nemzeti Múzeummal kapcsolatos 19. század eleji sajtóhírek tükrében) = Folia Historica XXI. 1998-99. 33-66.

·      A Hazai és Külföldi Tudósítások beszámolója Peter Krafft I. Ferencet ábrázoló festményéről 1818-ból. = Magyar Könyvszemle 2001/2 220-232.

·      „...nem szűkölködik már a Magyar a’ Kultúrában...” (A művelődési téma a 19. század hazai képzőművészetében – egy nemzet-karakterológiai toposz változásának tükrében.) = Művészettörténeti Értesítő 2001/3-4. 293-315.

·      „...Hegedűm függesztem szomorú Fűzfákra...” (Adatok a 137. zsoltár hazai irodalmi és képzőművészeti recepciójához) = Ars Hungarica 2001/1. 63-74.

·      „Vitézül védjétek a nemzetet...” (Wolfgang Lazius nagy Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásáról) = Geodézia és Kartográfia 2001/7. 35-38. Bővített változata: Ars Hungarica 2002/1. 25-48.

·       „Mit nem tör le idő, emberi kéz letöri.” (Adatok az európai képrombolások történetéhez) = História 2002/3 31-34, 2002/4 27-29, 2002/5-6 46-49.

·      „Mit nem tör le idő, emberi kéz letöri.” (Adatok az európai képrombolások történetéhez) = 2000 2002/november 52-64, 2002/december 64-70.

·      „Ob Hungariam pacis et belli artibus illustratam” (Történelemábrázolás és történeti allegóriák 18. századi könyvillusztrációkon) = Folia Historica - A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Évkönyve XXIII-I. 2002. 145-169.

·      Adatok I. (Nagy) Lajos király korának képzőművészetéről a felvilágosodás és a korareformkor hazai sajtójában. = Magyar Könyvszemle 2004/1. 62-69.

·      Egy 18. századi hazai látképkatalógus. (Vár- és városábrázolások ismertetése Bernhard Moll Atlas Hungaricusában.) = Geodézia és Kartográfia 2004/11. 44-46.

·      Vénusz birtokában. (Adatok az ókori Vénusz-szobrok európai recepciójának történetéhez.) = Művészettörténeti Értesítő 2005/1-2. 93-108.

·      Canzi Ágoston: Vas Gereben (Radákovics József) portréja. Kelety Gusztáv: A száműzött parkja. Képelemzések. = A modell. A női akt a 19. századi magyar művészetben. A MNG-ban 2004-ben rendezett kiállítás katalógusa. Szerkesztette: Imre Györgyi. Budapest, 2004. 283, 404-405.

·      Egy metszet azonosítása. Blaschke János illusztrációja C. M. Wieland Aristipp und einige seiner Zeitgenossen című regényének harmadik kötetéhez. = Művészettörténeti Értesítő 2004/ 1-4. 170-172.

·      Rom és rekonstrukció. (Hazai építészeti emlékek 19. századi ábrázolásairól) = Tanulmányok Rózsa György tiszteletére. Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. 121-133.

·      Atlas Hungaricus. Magyarországi vár- és városábrázolások ismertetése Bernhard Paul Moll 18. századi térképkatalógusában. = ELTE Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XII. Budapest, 2005. 325-369.

·      Botrány az örökség körül. A Rumy-serleg magyarországi története. = Artmagazin 2005/3. május-június, 26-28, 45-46.

·      A nápolyi dóm két magyar vonatkozású síremlékének leírása 1826-ból = Magyar Könyvszemle 2006/1. 82-93.

·      A Rumy-serleg magyarországi története = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2005/3. 24-45.

·      A fejedelmi reprezentáció változásának egy aspektusa a felvilágosodás és a korareformkor hazai sajtójának tükrében. = Ars Hungarica (34) 2006/1-2. 167-176.

·        Rómer Flóris (1815-1889) (Jegyzetek Rómer Flóris „Archaeologiai levelei”-hez) = „Emberek, és nem frakkok” A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Szerk.: Markója Csilla és Bardoly István.  Enigma (XIII) 2006, 47. szám. I. kötet. 73-90.

·      Rejtőzködő kincseink. Roger Fenton (1819-1869) tizenkét fényképe az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárában. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. (2007) 211-219.

·      Adatok Blaschke János rézmetsző (1770-1833) életrajzához. = Művészettörténeti Értesítő (LVI) 2007/2. 349-358.

·      Illusztrátorok, írók és könyvkiadók kapcsolata Bécsben és Pest-Budán a 18-19. század fordulóján – Blaschke János rézmetsző munkásságának tükrében. = Magyar Könyvszemle (124) 2008/2. 141-169.

·      Az ötödik album. Rosti Pál (1830-1874) Fényképi Gyűjteményének újabb példánya. = Fotóművészet (LI.) 2008. 2. szám, 118-127.

·        XIX. századi hasonmások az Egyetemi Könyvtár középkori anyagáról. Katalógusfejezet. = Mátyás király. Magyarország a reneszánsz hajnalán. Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban. Katalógus. Budapest, 2008. 96-99.

·      „...nem csak karddal, hanem pennámmal is használni...” Adatok Agyagfalvi Goró Lajos (1786-1843) hadmérnök életrajzához és pályaképéhez. = Századok (142) 2008/3. 673-696.

·      Roger Fenton fényképei az Egyetemi Könyvtárban. = Fotóművészet (LI.) 2008/3. 96-112.

·        Az Egyetemi Könyvtár metszet- és könyvritkaságainak 19. századi hasonmásai. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei (Megjelenés alatt)

·        Kislakás- és iskolaépítés Budapesten a 20. század elején. Kiállítás Erdélyi Mór fényképeiből. = Új Pedagógiai Szemle (59) 2009/1. 114-121.

·        Adatok Beszédes Sándor Albrecht Dürer fametszetes Passió sorozatairól készített fényvéseteihez. = Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Essays in honour of Mária Prokopp. Budapest, Centrart Egyesület, 2009. 261-265.

·        Adatok Zrínyi Miklós, a szigetvári hős ikonográfiájához: Blaschke János könyvillusztrációi = Hadtörténelmi Közlemények (122) 2009/2. 506-523.

·        Adatok Mária Terézia ikonográfiájához – Blaschke János (1770-1833) könyvillusztrációinak tükrében. = Aetas (25) 2010/2. 141-154.

·        Adatok a Kazinczy-levelezés új kiadásához = Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika. (Konferencia kiadvány) Debrecen, 2010. 257-272.

·        A Szép és a Jó. Kazinczy és a művészetek. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása a Kazinczy Ferenc Emlékév alkalmából (2009. május 26. - 2010. február 28.) = Irodalomtörténet (Új folyam XI) 2009/4. 510-518.

·        Megjegyzések a Kazinczy-levelezés művészettörténeti kutatásához. = Ars Hungarica (36) 2008/1-2. 179-228. [Recte 2010]

·        A családi élet otthoni és közösségi terei a 19. század elején két könyvillusztráció-sorozat tükrében. = Művészettörténeti Értesítő (60) 2011/1. 89-105.

·        Adatok Goró Lajos (1786–1843) itáliai régészeti kutatásaihoz és erdélyi hadmérnöki tevékenységéhez = Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Szerk.: Orbán János. Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011. 235-248.

·        Vicc vagy véletlen. Spermium a Tövisek és virágokban. = Irodalomtörténet (Új folyam 42) 2011/3. 404-414. 

         Gótikus építészeti elemek a XVIII-XIX. század fordulójának könyvillusztrációin. = „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala” – Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. Szerk.: Tóth Áron. Budapest, 2011. 167-172.
·         „…’S haragszik, szenved, mint a’ tragicus Schiller’ büsztje…” Önreprezentáció és kanonizáció Batsányi János és Gabriele von Baumberg portréiban. In: Művészettörténeti Értesítő, 2013/1. 33-46.
·         Régiség- és ritkasággyűjtés a 18. századi Erdélyben – Laurentius Weidenfelder szász evangélikus lelkész gyűjtői kapcsolati hálója. In: Századok (147) 2013/5. 1269-1291.
·         A' Három magyar nagy királyok' viselt dolgainak rajzolatja. In: Kerny Terézia; Smohay András (szerk.): István a szent király: Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2013. p. 355.

 

Cikkek:
·      Intellektuális érzelmesség (Művészet 1982/1)
·      Tassy Béla (Művészet 1982/2)
·      Különféle gondolatok képeslap kiállítások ürügyén (Művészet 1982/3)
·      Hang-szín-tér (Művészet 1982/6)
·      Fábián Pál (Művészet 1982/9)
·      Fiatal Képzőművészek Stúdiója (Művészet 1982/12)
·      Hajagos Imre (Művészet 1983/2)
·      Dráma és tér (Művészet 1983/4)
·      Tipográfiai kiállítás (Művészet 1983/5)
·      Makó Judit (Művészet 1983/5)
·      Mobilok (Művészet 1983/7)
·      A bábok különös világa (Művészet 1983/9
·      Hommage a Vaszkó Erzsébet (Művészet 1983/10)
·      Kínai papírvágások (Művészet 1983/11)
·      Marosits István (Művészet 1983/12)
·      Fejek (Művészet 1984/3)
·      Márffy Ödön kiállítása a Vigadó Galériában (Művészet 1984/6)
·      Egyed László kiállítása a Stúdió Galériában (Művészet 1984/8)
·      Francia design (Művészet 1984/10)
·      Formatervezők lesznek (Művészet 1985/3)
·      Várnagy Ildikó kiállítása (Művészet 1986/1)
 
Könyv- és konferencia-ismertetések:
·        Knapp Éva – Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17-18. században. Balassi Kiadó, Budapest, 2004. = Művészettörténeti Értesítő 2005/1-2. 148-153.
·        Farkas Zsuzsa: Festő-fényképészek 1840-1880. (A magyar fotográfia történetéből 38.) Magyar Fotográfiai Múzeum. [H. N.] 2005. = Művészettörténeti Értesítő 2006/2. 457-463.
·        Fényképarchívumok és a művészettörténet fotográfiai emlékezete. A firenzei Max Planck Intézet Művészettörténeti Intézetének nemzetközi műtárgyfénykép-történeti konferenciája (2009. október 29-31.) = Művészettörténeti Értesítő (59) 2010/1. 143-147.
·        Farkas Zsuzsa: Borsos József. = Artmagazin (8) 2010/2. 90-91.
 
 
Kiállítás-rendezések:
·      A kódextől a szépséggalériáig. Tíz évszázad portréi a budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményeiben. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, 2005. október 5. - 2006. január 30.
·      „Az el nem veszett, de megtalált képek.” Roger Fenton fényképei az ELTE Egyetemi Könyvtárban. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, 2008. november 21. – 2009. február 27.
 -- A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014. április 2 - 2014. november 25.