Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gipszgyűjteményt cserélünk szakácsnőre.

2017.05.15

Papp Júlia:

 

Gipszgyűjteményt cserélünk szakácsnőre

 

Források az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola gipszgyűjteményének történetéhez

 

Forrásközlésünkben – elsősorban az Iparművészeti Iskola jogutódjának, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Levéltárának a 20. század első felére vonatkozó iratanyaga alapján – a hazai intézményi gipszgyűjtemények bővítésének néhány lehetséges útját mutatjuk be. Ezek közül a legfontosabb – úgy tűnik – a különböző állami intézmények (múzeumok, iparos- vagy művészképzéssel foglalkozó tanintézmények) közötti cserekapcsolat, illetve ajándékozás volt.

1913-ban az Iparművészeti Iskola az Iparművészeti Múzeumtól – melynek épületében ekkor működött – letétbe megkapta Pulszky Ferenc 748 darabból álló, elefántcsont faragványok és gemmák másolatait tartalmazó gyűjteményét. Pulszky Fejérváry Gábortól örökölt, rendkívül értékes és nemzetközileg is jól ismert elefántcsont faragvány gyűjteményének történetével számos hazai és külföldi munka foglalkozott, s újabban megjelent a Firenzében letelepedett, angol származású John Brampton Philpot által feltehetően az 1860-as években készített, Pulszky által 1868-ban a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott, elefántcsont-másolatokat ábrázoló fényképsorozat katalógusa is.[1] Pulszky önéletrajzából tudjuk, hogy neki is volt egy jelentékeny elefántcsont-másolat gyűjteménye, melynek egy részét úgy szerezte be, hogy eredeti elefántcsont faragványai lemásoltatásának engedélyezéséért cserébe példányokat kért a londoni Arundel Society által az 1850-1860-as években készíttetett és árusított elefántcsont-másolat (fictile ivory) sorozatból. A lentebb közölt két dokumentum (1–2. irat) nemcsak azt bizonyítja, hogy Pulszky az itáliai emigrációból Philpot fényképein kívül az elefántcsont-másolat és gemmamásolat sorozatát is hazahozta, hanem azt is, hogy a terjedelmes kollekciót az Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta.

            A MOME Levéltárában a másolatgyűjtemény későbbi sorsára vonatkozó semmiféle adatot nem találtam, s arról sincs információm, hogy a gyűjtemény megsemmisült-e vagy lappang. Esetleges felbukkanása – a 19. századi műtárgymásolatok iránt az utóbbi időben külföldön és itthon egyaránt megélénkült érdeklődés tükrében – rendkívüli jelentőséggel bírna.[2]

            Az I. világháborút követően az Iparművészeti Iskola vezetése több kísérletet tett arra, hogy oktatási célú gipszgyűjteménye bővítéséhez a Képzőművészeti Főiskolától kérjen használaton kívüli másolatokat. Bár a főiskola (1871-től 1908-ig Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde) gipszgyűjteménye nem maradt fenn, néhány egykori iratból vázlatos képet kaphatunk a gyűjtemény jellegéről. Keleti Gusztáv igazgató 1876. január 5-én a Mintarajztanoda fejléces levélpapírján 12 nevezetes antik szobor (köztük például a kapitóliumi, a Medici és a milói Vénusz) gipszmásolatának beszerzési forrásáról kért tájékoztatást. A feladattal megbízott munkatárs a felsorolt szobrok neve mellé ceruzával feljegyezte, honnan lehet beszerezni őket. Az intézmény több európai másolatkészítő céggel is tárgyalt, az iratok között megtalálható a római Leopoldo Malpieri nyomtatott árjegyzéke (néhány tétel aláhúzva vagy bekarikázva), a berlini Micheli cég (Gebrüder Micheli), a müncheni Polytechnikum, a bécsi Carlo Vanni és a frankfurti Antonio Vanni árajánlata.[3] A műtárgymásolatokat – melyek között már nemcsak antik szobrok reprodukciója szerepelt – végül Antonio Vannitól vásárolták meg. (3. irat) Nagyobb volumenű vásárlás történt a Mintarajztanoda részére 1887-ben a berlini múzeum gipszöntödéjéből is. (4. irat)

Arra, hogy a 20. század elején a Képzőművészeti Főiskolának még viszonylag jelentékeny gipszgyűjteménye lehetett, abból az 1920-ban kelt levéltervezetből is következtethetünk, melyben az Iparművészeti Iskola igazgatója feleslegessé vált gipszmintákat kért a testvérintézmény vezetőjétől. (5. irat) Az iskola két évvel később ismét azzal a kéréssel fordult a Képzőművészeti Főiskola Rektori Tanácsához, hogy mivel a főiskolán megszűnt az ékítményes rajz oktatása, s így feleslegessé váltak az ott használt gipszöntvények, a használaton kívül helyezett gipszöntvényekből egy kollekciót engedjenek át a számukra. Az Iparművészeti iskola gipszmintái – hangsúlyozzák – a több mint két évtizedes használat alatt teljesen tönkrementek és nincs pénzük újak vásárlására.[4]

            Az Iparművészeti Iskola kérése hivatalos nyomatékot kapott azzal, hogy a problémával néhány hónappal később a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium is foglalkozott. Lyka Károly, a Képzőművészeti Főiskola e. i. rektora 1922. június 17-én kelt levelében arra kéri Gróh Istvánt, az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola igazgatóját, hogy mivel a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1922. ápr. 25-i 18.182/1922. III. a számú leirata elrendelte, hogy a Képzőművészeti Főiskolán feleslegessé vált gipszöntvényeket az Iparművészeti Iskolának és a rászoruló középiskoláknak adják át, bízza meg az iskola egyik tanárát a kiselejtezésre váró gipszöntvények közötti válogatással. A levél hátoldalára 1922. július 15-i dátummal kézzel írt feljegyzés arról tanúskodik, hogy a háborút követő szűkös időkben magától értetődő volt egyfajta „cserekereskedelem”: „VII/14-én Ferenczy quaestor úrtól élőszóval azt a fölvilágosítást kaptam, hogy a gipszek csak a tőlünk kért litográf sajtó ellenében lesznek kaphatók.”[5]

            A műtárgymásolatok átadásának lebonyolítására a két intézmény képviselőiből álló bizottság alakult, s az ülésről felvett jegyzőkönyvből kiderül, hogy a „bartellüzletnek” nemcsak tárgyak, hanem emberek „kölcsönzése” is részét képezte: a főiskola az átadott gipszekért cserébe az Iparművészeti Iskola kiváló szakácsnőjét kérte kölcsön. (6. irat)

1933-1934-ben a Képzőművészeti Főiskola és az Iparművészeti Iskola ismét közös akcióban vett részt.  A Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola a kereskedelmi miniszter által feloszlatott gipszöntőműhelyének anyagát a vallás- és közoktatásügyi miniszternek ajánlotta fel. (7. irat) 1933. december 12-én írt levelében a VKM képviseletében dr. Tihamér Lajos miniszteri tanácsos arra kérte Réti Istvánt, a Képzőművészeti Főiskola rektorát, „hogy a szóbanforgó ajándék felhasználására nézve az Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola igazgatójával egyetértően” tegyen jelentést. A Képzőművészeti Főiskola iratai között fennmaradt egy, 1934 elején a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írt levél tervezete, mely arról tudósít, hogy a miniszter által felajánlott gipszmintákat a főiskola és az Iparművészeti Iskola képviselői együtt megtekintették. A készletből a főiskola 17, az Iparművészeti Iskola 33, az oktatásban felhasználható darabot válogatott ki, amit már mindkét intézmény át is vett. Az iratok között 1934. január 18.-i dátummal csupán a Képzőművészeti Iskolának átadott tárgyak jegyzéke szerepelt, 8 készárú és 9 eredeti minta sorszáma és ára, az ábrázolás tárgyának megjelölése nélkül.[6]

            Az I. világháború után az Iparművészeti Iskola vezetése a Szépművészeti Múzeumtól is próbált gipszmásolatokat szerezni. (8. irat) Az Iparművészeti Iskola – itt is a VKM leirata alapján – néhány hónappal később már át is vehetett a múzeumtól egy tíz tételből álló, antik, középkori és modern műalkotások másolatait egyaránt tartalmazó kollekciót. (9. irat) Az Iparművészeti Iskola vezetése az átadott anyag ideiglenes letéti státuszát örökössé próbálta tenni, amitől a múzeum vezetése nem zárkózott el, csak az időpontját kívánta későbbre helyezni. (10–11. irat) Néhány évvel később az Iparművészeti Iskola vezetése az Iparrajziskolához is fordult gipszmásolatok kölcsönzése ügyében. (12. irat)

Az ajándékba vagy letétbe kapott gipszmásolatok mellett az Iparművészeti Iskola alkalmanként vásárlással is próbálta gazdagítani mintagyűjteményét. Egy 1922-ből fennmaradt számla szerint egy budapesti gipszöntő műhelytől elsősorban ornamentális mintákat vásároltak, melyek között középkori és reneszánsz műalkotásokról készült másolatok is szerepeltek. (13. irat)

A fenti adatok alapján némileg meglepő az a tájékoztatás, melyet az Iparművészeti Iskola vezetősége egy 1928-as, Petrovics Elek által közvetített nemzetközi adatszolgáltatási kérésre (14. irat) az intézmény gipszgyűjteményéről adott. Mint a Népszövetség Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézete ( Societé des Nations Institut International  de Coopération Intellectuelle, Section des Relations Artistiques;   League of Nations Internationel Institute of Intellectual Cooperation, Artistic Relations Section)                                                                                                                                                    Paris, [1er] 2, Rue de Montpensier [:Palais-Royal:] által a különböző országokba szétküldött francia nyelvű levél mellékletéből kiderül, a tájékoztatásra vonatkozó felkérést a Szépművészeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és az Iparművészeti Iskola kapta meg, tehát ennek a három hazai intézménynek lehetett a korban jelentősebb gipszmásolat gyűjteménye. A levelet az intézet igazgatója, Julius Luchaire a magyar delegált, Magyary Zoltán címére (Hold utca 16. Budapest) küldte, nyilván ő továbbította a kérést Petrovicsnak, aki továbbküldte azt az Iparművészeti Múzeumnak és az Iparművészeti Iskolának. A párizsi bizottság célja, mint a levélben olvasható, az európai gipszgyűjtemények és gipszöntőműhelyek között kapcsolatok létrehozása, ezt szolgálja az adatgyűjtés is.

Bár elképzelhető, hogy az Iparművészeti Iskola határozott nemleges válasza (15–16. irat) csupán a magyar iparművészeti emlékek másolatainak hiányára vonatkozik,[7] figyelemreméltó, hogy a tájékoztatásban nem tesznek említést az iskola külföldi emlékeket ábrázoló gipszmásolatairól, annak ellenére, hogy a felmérést megelőző években – mint a fentebb ismertetett forrásokból is kitűnik – ajándékozás, letétbe helyezés és vásárlás útján valamennyire bővíthették gyűjteményüket. Ezt erősíti meg, hogy a MOME Levéltárának fennmaradt korabeli mutatókönyve szerint 1927-ben Sehr József készített egy kimutatást az iskola gipszöntvényeiről (484/6/1927) – mely azonban számos más, a gipszgyűjteményre vonatkozó irathoz hasonlóan ma már sajnos nem található meg a levéltárban.

Az Iparművészeti Iskola gipszgyűjteményének létezésére utal az is, hogy a II. világháború után más intézményeknek is adtak kölcsön, illetve ajándékoztak darabokat. 1948-ban az az évtől Iparművészeti Főiskolaként működő tanintézet az Építéstudományi Intézetnek adott kölcsön gipszmintákat, melyeket három évvel később visszakértek. (17. irat) A tanintézmény 1949-ben a debreceni Pedagógiai Főiskolának is adott át gipszöntvényeket. (18. irat) Az átadott tárgyak listája nem maradt fenn, csupán az Iparművészeti Főiskola gondnoka által 1949. április 1-én írt levelet ismerjük, melyben a Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium 237.150/1949. VIII. sz. rendelete alapján gipszöntvények átadása céljából várja a debreceni Állami Pedagógiai Főiskola megbízottját.[8]

Ebben az időben tehát már – úgy tűnik – a korábbiaktól eltérően nem a 19. század végén és a 20. század első évtizedeiben még szisztematikusan gyűjtött, antik és későbbi művészeti emlékek, középkori és reneszánsz ornamentális díszek másolataira volt elsődlegesen igény, hanem a rajzoktatáshoz szükséges alaktani mintákra.

 

 

 

 

 

1. Dr. Czakó Elemérnek, az Iparművészeti Iskola igazgatójának a levele az Iparművészeti Múzeum Igazgatóságához. 1913. október 11. Iparművészeti Múzeum, Adattár, 3038–1913. sz. ügyiratok.

 

„Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskola Igazgatójától

3038–1913. szám.

 

Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum Tekintetes Igazgatóságának

                                                                                                         Budapest.

 

A tekintetes Igazgatóság szíves volt a vezetésem alatt álló intézetnek a Pulszky-féle műbecsű elefántcsontfaragvány- és pecsétmásolatokat letétképen átengedni.

Midőn a tekintetes Igazgatóságnak az oktatásunk szempontjából igen értékes letétért hálás köszönetemet van szerencsém kifejezni, egyúttal csatolom az átvételt igazoló elismervényt.

Fogadja a tekintetes Igazgatóság kiváló tiszteletem nyilvánítását.

Budapest, 1913. évi október hó 11-én.

 

                                                                                        Dr. Czakó Elemér

                                                                                                  igazgató.”

 

2. Bellagh Imrének, az Iparművészeti Iskola titkárának levele az Iparművészeti Múzeum Igazgatóságához. 1913. október 10. Iparművészeti Múzeum, Adattár, 3038–1913. sz. ügyiratok.

 

 „Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Igazgatósága

            1913. évi 3038. szám.

 

Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum Tekintetes Igazgatóságának

                                                                                                     Budapest.

 

Ezennel elismerem, hogy a tekintetes Igazgatóságtól a mai napon az orsz. m. kir. iparművészeti iskola számára letétképen átengedett Pulszky-féle

409 drb elefántcsontfaragvány-másolatot, továbbá

339 drb pecsétmásolatot

hivatalosan átvettem.

            Fogadja tekintetes Igazgatóság kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását,

 

             Budapest, 1913. évi október hó 10-én.

                                                                          

                                                                              Az igazgató megbízásából:

                                                                                          Bellagh Imre

                                                                                               int. titkár.”

 

3.   Antonio Vanni számlája az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde részére. 1876. október 29. MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára, a Képzőművészeti Főiskola iratanyaga, MDK-C-I-1/1339.

 

                                                                                      „Frankfurt A. M.. den 29 October 1876.

 

Rechnung für die ungar. Landes-Zeichenschule, Pest

                                 von Antonio Vanni,

                                     Eckenheimer Landstasse No. 57.

                                              Ueber:

Theseus Statue                                                                                  f. 180

Apoxyomenos                                                                                       180

Venus Medici                                                                                          72

Euripides Buste                                                                                         6

Goethe       „         Bauch                                                                           7

... Holbein, Dürer, Lessing, Giotto, Shakespeare                                    60

... 1 Narciss                                                                                              15

2 Faun tanz.                                                                                              14

3 Venus gr.                                                                                               10

4 Victoria                                                                                                  3,30

5 Hercules                                                                                                 3,30 

6 Neptun                                                                                                   2,20

7 Venus kl.                                                                                                2,20

8 Ganimed                                                                                                 2,20

9 Pallas                                                                                                      3,30

10 Jupiter                                                                                                   2,20

11 Statue                                                                                                    3,30

12 Fechter                                                                                                  3,30

13 Hirsch Kopf                                                                                          2,20

14 Lampe kl.                                                                                              3,30

15 Lampe gr.                                                                                              4,40

16 Lampe mit Figuren                                                                                7

17 Jupiter                                                                                                    4,40

18 Figur                                                                                                      1,10

3 Kisten u. Verp.                                                                                        40 

                                                                                  Summa                 f 634,10

                                                                                                  R. Mark 1087, 15 Pf.”

           

4. A berlini királyi múzeumok igazgatóságának (General-Verwaltung der Koeniglichen Museen) számlája az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde részére. 1887. szeptember 23. MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára, a Képzőművészeti Főiskola iratanyaga, MDK-C-I-1/1713. 1-2.

 

                                                           „Rechnung

der General-Verwaltung der Königlichen Museen für die Königlich Ungarische Landeszeichenschule und Zeichenlehrer seminaro zu Budapest über gelieferte Gipsabgüsse.

                                                                                                       

                                                                                                                 M    Pfg.

No. 601. Zeus-Kopf                                                                                  7     50

   „  606. Artemis Colonna, Kopf                                                              6     

   „  610. Bärtiger Dionysos, do.                                                               7    50

   „  621. Niobide                    do.                                                              7    50

   „  623. Bogenschütze,          do.                                                              4    50

   „  628. Dichterinn,                do.                                                             9

   „  629. Desgl.                        do.                                                             9

   „  630. Alexander der Grosse, Herme                                                     9

   „  631. Scipio Africanus, der Aeltere, Kopf                                           9

   „  633. Julius Caesar, Kopf                                                                     7   50

   „  637. Tiberius,             do.                                                                     9

   „  638. Sogen. Seneca,     do.                                                                   7  50

   „  669. Trajan Büste                                                                                 9

   „  674. Galater, Kopf                                                                               9

   „  676. Cicero, Büste                                                                               7  50

   „  680. Doryphoros, Kopf                                                                        7  50

   „  704. Athena, Kopf                                                                               8

   „  722. Jugendlicher Kopf                                                                       3

   „  732. Weiblicher Kopf                                                                         12

   „ 2140. Weiblicher Kopf aus Pergamon                                                 10

   „ 2416. Büste des Franc. Sassetti (: Unbek. Florentiner)                        22

   „  2428.   do.    „   Pietro a Noceto (sic!) Matteo Civitale (sic!)              20

   „  2434. Unbek. männlich. Bildniss                                                           8

                                                                                                         M.     209

                                                         Hierzu die Fränkung                           20   90

                                                                 Summe der Agbüsse       M.      229   90 

                                                                        Verpackung                          15  72

                                                                        Kisten                                   41  77

                                   Summa Summarum                                                 287   39

                             Berlin, den 23. September 1887.

                                Der General-Direktor

                                              F. V.

                                                      Müller (?)”

 

5. Az Iparművészeti Iskola igazgatójának a levéltervezete a Képzőművészeti Főiskola igazgatójához. 1920. szeptember 10. MOME Levéltár, 1353/1920 sz.

      

 „Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Tek. igazgatójának.

 

            A vezetésem alatt álló Orsz. M. kir. Iparművészeti Iskola nevében a testvériskola igazgatóságához a következő kérdéssel fordulok.

            Tudomásom szerint az egykori mintarajziskola birtokában az ornamentális és figurális gipszöntvényeknek olyan tömege van meg, amelyeknek egyrésze ezidőtájt használaton kívül áll és nem is fog a tanításhoz felhasználtatni. Nekünk viszont igen nagy szükségünk lenne ezekre a gipszöntvényekre, mivel mintáink legnagyobb részt tönkre mentek és újaknak a beszerzése ezidő szerint pénzügyi és egyéb okokból úgyszólván lehetetlen.

            Arra kérem tehát a Tek. Igazgatóságot, méltóztassék a használaton kívül helyezett darabokat számunkra átengedni.

              Fogadja a Tek. Igazgatóság stb.

               Budapest, 1920. szept. 10-én.”

 

6.  Az Iparművészeti Iskola és a Képzőművészeti Főiskola képviselői részvételével 1922. november 30-án a gipszminták ügyében tartott megbeszélés jegyzőkönyve. MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára, MDK-C-I-1/1720; MOME Levéltár, 2478/1922. sz.

 

„2478-1922. szám.                                                                                   Másolat

 

                                                     Jegyzőkönyv,

 

felvétetett az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola felhalmozott gipszmintáinak a V. K. M. [üres hely] sz. rendelete alapján foganatosítandó szétosztása ügyében, a vegyes bizottságnak 1922. november hó 30-án tartott üléséről.

Jelen vannak: Várday Szilárd, a K. Főiskola prorektora, Mátrai Lajos, Simay Imre, szobrásztanárok és Lammel Antal rajztanár az O. M. Kir. Iparművészeti Főiskola részéről.

A bizottság megalakul, elnökévé egyhangúlag Várday Szilárd urat, a Főiskola e. i. prorektorát választja meg. Jegyzőjévé Baranski E. L.-t.

            Elnök ismerteti a Főiskolán felhalmozódott gipszek ügyét. A Főiskola a háború révén sokat szenvedett. A részben porlepte gipszek ezidőszerint az alagsorban vannak egybegyűjtve. A V. K. M. 18182/922. sz. számú rendelete úgy intézkedik, hogy a nagyszámú mintából elsősorban az Iparműv. Iskola egészíthesse ki mintagyűjteményét, másodsorban azok a bpesti középfokú iskolák, amelyeknek gipszminta gyűjteménye – hiányos volta miatt – kiegészítendő. E kiegészítés lebonyolítására a jelenlevő szakfelügyelő hivatott.

            A Főiskola elsősorban a testvériskolára, az Iparművészeti Iskolára gondol, avval óhajt megegyezni a min. rendelet értelmében, azonban bizonyos ellenértéket kér. Elnök már ez irányban tárgyalt Gróh igazgató és Csermendy titkár urakkal, és mivel a gipszminták egyszerű eladása-vétele nehézkes művelet, talált kielégítő megoldást, ennek módját előterjeszti, annál is inkább, mert már összeállított egy nagy gipszminta sorozatot, melyet véleménye szerint az Iparművészeti Iskola használhatna.

            Elnök javasolja tehát:

a./ Az Iparműv. Iskola vegye át a bizottság által kiválasztott gipszmintákat  térítvény ellenében, egyenlőre kölcsönképen, ugyanekkor a minták eladása-vétele ügyletét a bizottság a két intézet fejére és pénzügyi hivatalnokára bízván. Így az érdekelt Iparműv. Iskola a legrövidebb idő alatt megkapja a reánézve használható gipszmintákat.

b./ Az Iparműv. Iskola adja kölcsön a főiskolának Bedecs Gáspár szolgát és Bedecs Gáspárnét, a volt iparműv. iskolai diákmenza derék főzőnőjét. A Főiskolának szüksége van Bedecsnére, – akivel egyébként erre nézve Prorektor megegyezett – hogy diákasztalát, melyre az égető diáknyomor miatt itt oly nagy szükség van, megnyithassa. Bedecs szolga pedig egy ideig – szolgálati viszonyban és lakásában az iparművészeti iskolánál maradván – a gipszminták tisztogatása és jókarba helyezése körül – a Főiskolánál teljesítene szolgálatot.

3./  (sic!) Az Iparműv. Iskola bizottsági tagjai – ha kell, többszöri megtekintés után – jelöljék ki a már csoportosított gipszminta anyagból a darabokat, melyeket kiválasztanak. A Főiskola – miután 1–1 darabot mindenből meg akar tartani – rendelkezésre fogja bocsájtani mind azt, amit lehet.

            Mátrai L. biz. tag úgy véli, hogy a kérdés elnök javaslata szerint megoldható. A minták kiválasztását több ízben való megtekintés után lehet csak jól elvégezni.

            Baranski kérdi, nem adhatna e az Iparműv. Iskola mintáiból, főleg a csendéletiekből ugyancsak kölcsön, csereképen a Főiskolának.

            Simay biz. tag úgy véli, hogy most iskolájának adnivalója nincs, de vannak összegyűjtött, még öntésre váró, a mintázás fokozatait tanulságosan szemléltető agyagmintái, amiket, mihelyt gipszöntőjük lesz, nagyon szívesen bocsátana az érdekelt iskolák rendelkezésére.

            Mátrai biz. tag ehhez örömest hozzájárul. A Bedecsné ügyében Simay tanár úrral teljes egyetértésben kijelentik, hogy Bedecsné páratlanul munkás, önzetlenül jólelkű asszony, annak idején köztudomású volt, hogy az Iparműv. iskola diákasztalának élelmezése mintaszerű. Maguk részéről a Bedecs pár átengedése érdekében a felhozottaknál fogva intézetük igazgatóságánál közben fognak járni.

            Lammel biz. tag bejelenti, hogy csendéleti tárgyakat az Iparműv. Iskola semmikép sem engedhetné át, mert e téren szintén a legnagyobb ínségben van.

            Bory Jenő biz. tag örömmel látná a Simay által felajánlott tanmenetszerű öntvényeket, mert azokat a Főiskola általános tanfolyamán is használhatná.

            A bizottság ezek után egyhangúlag kimondja határozatát:

            a./ A Főiskola gipszmintái közül az Iparművészeti Iskola tanárai válasszák ki a kívánt sorozatot, ezt a Főiskola kijelölése követi és a minták elszállítása.

            b./ A Főiskola térítvény ellenében egyelőre kölcsön adja a gipszminta sorozatát. Ennek ellenében kölcsön kapja Bedecs Gáspár szolgát és Bedecs Gáspárnét. A mint az Iparműv. Iskolának gipszöntője lesz, kölcsön kap onnan ott fölös szemléltető gipszmintákat. A Főiskola által most átengedett gipsz minták eladása – vétele ügyletét áthárítja az erre illetékes testvérintézetek rektor és igazgató uraira, illetve anyagi igazgatásra, pénztárosra és quaestorra.

            c./ A bizottság haladéktalanul megtekinti a felhalmozott, illetve elnök által kiválasztott gipszminta sorozatot, hogy a végleges döntés mielőbb megtörténhessék.

 

K. m. f.

 

                                                  Hitelesítjük:

 

Baranski László s. k.      Stróbl Alajos s. k.                               Várday Szilárd s. k.

  jzkv. vezető                 Mátrai Lajos tanár s. k.                          b.elnök.

 

                               A másodlat hiteléül:

                              [olvashatatlan aláírás]

                                    gondnok.”

 

7. A Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola igazgatójának a levele a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz. 1933. november 14. MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára, a Képzőművészeti Főiskola iratanyaga, MDK-C-I-1/1723.

 

„Nagyméltóságú

            Vallás- és Közoktatásügyi M. Kir Minisztériumnak

                                                                                                   Budapest

 

A nagyméltóságú Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter Úr f. hó 3-án kelt 61.626/VII.a. számú rendeletével az intézetünkkel kapcsolatos állami gipszöntőműhelyt feloszlatta és a gipszmintákból

I. a készletben levő árukból                                                       91 drb-ot               380.50 F.

II. az eredeti mintákból                                                             140  „                   6303.00 „

III. a katalógusokból                                                                    30 „                     210.00 „

értékben Nagyméltóságodnak ajándékképen rendelkezésére bocsájtott.

            Ezen rendelkezés folytán kérjük Nagyméltóságodat, szíveskedjék fenti mintákat saját költségén elszállíttatni és a rendben történt átvétel után felettes hatóságunkat, a Nagyméltóságú Kereskedelemügyi m. kir. Minisztériumot értesíteni.

            A gipszmintákról szóló jegyzéket az elszállítás alkalmával az átvevőnek kiadjuk. Körülbelül két, oldalas kocsira lesz szükség.

                                                 Budapest, 1933. évi november hó 14-én.

 

                                                                                       Inotay s. k. igazgató”

 

8. Lammel Antalnak, az Iparművészeti Iskola titkárának levéltervezete Hekler Antalhoz. 1921. október 6. MOME Levéltár, 2304/1921. sz.

 

„Méltóságos Hekler Antal egyetemi tanár Úrnak, Budapest, Erkel-u. 9. sz.

 

            Méltóságos Uram!

 

            A vezetésem alatt álló intézet anyagokban, eszközökben és mintákban oly nagy hiányt szenved, hogy már-már veszélyben forog a mindennapi tanítás folytonossága és komolysága. A hiányt pótolni a mostani tűrhetetlen drágaság és az elégtelen állami támogatás mellett sehogy sem tudjuk. Segélyért, támogatásért fordulunk mindenfelé.

            Érintkezésbe léptünk a Szépművészeti Múzeum igazgatóságával és arra kértük, engedjen át iskolánknak néhány nélkülözhető vagy több példányban meglévő plasztikus művet. Ebből kifolyólag mint az illető múzeum antik szobor gyűjteményének fölügyelőjét tisztelettel kérem Méltóságodat, engedje át az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskolának – legalább kölcsönképpen – ama 4–5  élet nagyságon felüli antik gipszfejet, melyet Udvary Géza tanárunk nemrég ottjártában Petrovits igazgató Úr társaságában megszemlélt és elkért. Van azok között egy Merkur és egy Niobe fej. Ha célszerűnek tartja, egy tanárunk szívesen elmenne, hogy a helyszínen Méltóságoddal újabb szemlét tartson és megbeszélést folytasson ez ügyben.

            Fogadja Méltóságos Uram őszinte tiszteletem  nyilvánítását.

 

Bpest, 1921. okt. 6.                                                

                                                                                                             L. [Lammel Antal]”

           

9. Átvételi elismervény a Szépművészeti Múzeum által az Iparművészeti Iskolának letétként átadott gipszmásolatokról. 1921. december 9. MOME Levéltár, 976/1921. sz.

 

 „O. M. Szépművészeti Múzeum

Budapest, VI. Aréna-út 41.

 

 

                                   976/1921

                                  --------------

                                    szám

 

                                                    Átvételi elismervény

 

            Alulírottak ezennel elismerjük, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1921. évi november hó 29-én kelt 183.854/III. a. sz. leirata alapján az alább felsorolt gipszöntvényeket adtuk át, illetőleg vettük át mindenkor visszavonható ideiglenes állami letétül:

1./ Szl. 531. Merkur,

2./ Szl. 395. Hera,

3./ Szl. 330. Vitellius,

4./ Szl. 333. Julius Caesar,

5./ Lsz. 3955. Medusa Rondanini,

6./ N. Muz. rt./ Stephanos athleta,

7./ N. Muz. rt./ Hermes,

8./ Rpl. g./ Agostino di Duccio, Madonna, relief

9./ A 3413 lsz. márványszobor öntvénye, Ingebrigt Vick, Öregség,

10./ /Lsz. 3656./ Engel J., Eva. Eredeti gipszminta

 

Budapest, 1921. évi december hó 9-én.

 

Az O. M. Szépművészeti Múzeum részéről:           Az O. M. Iparművészeti Iskola részéről:

 

                   Petrovics Elek                                Lammel Antal titkár, az igazgató megbízásából

                        főigazgató”

 

10. Az Iparművészeti Iskola igazgatóságának levéltervezete a Szépművészeti Múzeum igazgatóságához. 1922. január 18. MOME Levéltár, 64/1922. sz.

 

„Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Igazgatósága.

 

Igtatói szám: 64/1922.

Tárgy: Szépművészeti Múzeumból átveendő gipszek.

 

                                                                                 Az Orsz. m. Szépművészeti Múzeum Tek.

                                                                                 Igazgatóságának.

 

            A Tekintetes Igazgatóság a 976/921. sz. a. kelt átiratában arról volt szíves értesíteni, hogy a vezetésem alatt álló Orsz. m. Kir. Iparművészeti Iskola részére 10 drb. gipszöntvényt ideiglenes állami letétül átenged.

            Miután az így átveendő gipszöntvényeket intézetünk oktatási célra, taneszköz gyanánt kívánja igénybe venni, a leggondosabb kezelés mellett is óhatatlan, hogy azokat az állandó használat következtében kopás, csorbulás, beporosodás vagy egyéb hiány ne érje. Ennélfogva, ha a Tekintetes Igazgatóság ezen öntvényekkel, – mint azt a fenti számú átiratában jelezni szíves is volt – bármikor visszakéri, akkor könnyen meglehet, hogy azokat nem leszünk képesek teljesen sértetlen állapotban visszaszolgáltatni.

            Tisztelettel kérem ennélfogva a Tekintetes Igazgatóságot, miszerint az öntvények átengedésének feltételét odamódosítani méltóztassék, hogy az öntvények mint örökös állami letét a vezetésem alatt álló intézet végleges gondozásába kerüljenek.

                 Fogadja stb.

                 Budapest, 1922. január 18.

 

                                                                                                        [olvashatatlan aláírás]”

 

11. Petrovics Eleknek, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának a levele az Iparművészeti Iskola igazgatóságához. 1922. március 2. MOME Levéltár, 608/1922 sz.

 

„O. M. Szépművészeti Múzeum

Budapest, VI. Aréna-út 41.

 

                        68/1922

                       -----------

                         szám

                      

                 Az Orsz. Magy. Kir. Iparművészeti Iskola tekintetes Igazgatóságának

                                                                                                            Budapest

 

            Válaszul 64-1922. sz. b. átiratára – s uralva Mátrai Lajos tanár úr útján történt szóbeli közlésemre – van szerencsém értesíteni, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 183.854-1921. sz. rendelete alapján a t. Igazgatóságnak a vezetésem alatt álló O. M. Szépművészeti Múzeum gipszöntvény-gyűjteményéből tényleg átadott 10 tárgyra intézetünknek előreláthatóan szüksége nem lesz, azonban a szokásnak megfelelően felterjesztésemben a miniszter úrtól mégis az ideiglenes letétül való átadás engedélyezését kértem. Már felterjesztésemben megjegyeztem azonban, hogy a tárgyakat egyelőre ideiglenes letétül adnám át ugyan, de a gipszgyűjteményünk végleges rendezése után végleges átadásuk iránt teszek majd előterjesztést.

 

            Kérem, hogy ezt addig is tudomásul venni szíveskedjék.

            Kiváló tisztelettel

            Budapest, 1922. évi március hó 2-án.

                                                                                             

                                                                                                         Petrovics Elek

                                                                     az O. M. Szépművészeti Múzeum Főigazgatója”

 

12. Dr. Kovács Jánosnak, az Iparművészeti Iskola titkárának a levéltervezete Simay Imréhez, az Iparrajziskola főigazgatójához. 1926. november 29. MOME Levéltár, 1849/1926. sz.

 

„Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Igazgatósága.

 

Igtatói szám: 1849/1926.

 

Tárgy: Gipszminták kölcsönzése a fővárosi iparrajziskolától

 

K.: Simay Imre

                                                                  Cím: Méltóságos Ágotai Lajos kormányfőtanácsos,

                                                                           székesfővárosi iparrajziskola főigazgató Úrnak

                                                                                                                        Budapest IX.

                                                                                                                       Török Pál u. 1. sz.

 

                      Méltóságos Főigazgató Úr!

 

            A vezetésem alatt álló Orsz. Magy. Kir. Iparművészeti iskola – sajnos – évek hosszú sora óta nem részesül oly javadalomban, amelyből a használat folytán megrongálódott és hasznavehetetlen tanszereket pótolni, illetve újból beszerezni képesek lennénk. Különösen nagy hiányát érezzük klasszikus gipszmintáknak, amelyeket nemcsak a szobrászati oktatásnál, hanem általában a művészi ízlés fejlesztésénél tudnánk igen jól felhasználni.

            Tudomásom szerint a Méltóságod vezetése alatt álló intézet ily klasszikus öntvényekből igen szép példányokkal rendelkezik, miért is azon kérelemmel bátorkodom Méltóságodhoz fordulni, szíveskedjék a szóban levő gyűjteményből az általam kiválasztandó példányokat kölcsönképen arra az időre átengedni, amíg gipszöntőműhelyünkben azok mását intézetünk részére elkészítjük.

            Nagyon természetes, hogy a kölcsönzött gipszmintákat ugyanabban az állapotban szállítom vissza, melyben átvettem, s amennyiben a Székesfővárosi Iparrajziskola egyik-másik öntvényből másodpéldányokat kívánna gyűjteménye számára, a legnagyobb készséggel vagyok hajlandó a negatívekből a kívánt modelleket sokszorosítás céljából Méltóságod rendelkezésére bocsátani.

            Szíves készségéért előre is köszönetet mondva vagyok Méltóságod iránt őszinte tiszteletem nyilvánításával:

 

                                                               Budapest, 1926. évi, november hó 29-én.

 

                                                                                                                  Dr. Kovács”

 

13. A Budapesti Állami Felső Ipariskolával kapcsolatos Gipszmintaöntő Műhely számlája az Iparművészeti Iskola részére. 1922. MOME Levéltár, 2114/1922. sz.

 

„A Budapesti Áll. Felső Ipariskolával kapcsolatos Gipszmintaöntő Műhely Vezetősége (VIII., Népszínház-utca 8.)                        

                                                                              Számla

 

Ország. M. Kir. áll. iparművészeti iskola részére

                                                                   Budapest

„1. 389. sz. akanthus levél késői olasz renaiss.                                          100.-

2. 381. sz.         „          „    balusterről olasz                                                 70.-

3. 378. sz.          „          „             „          „                                                   150.-

4. 385. sz.          „           „             „         „                                                   200.-

5. 390. sz.          „           „   késői olasz renaiss.                                             80.-  

6. 442. sz. baluster oszlop fővel Velenczéből                                              150.-

7. 444. sz.     „         gazdag l omb disz. Sienna                                            280.-           

8. 492. sz. fríz ékítmény Sansovinotol Ascanio sírjáról                               150.-   

9. 495. sz.   „       „          kandallóról (Velencze)                                           50.-

10. 432. sz. Zárkő akanthussal renaiss.                                                          80.-

11. 497. sz. fríz ékítmény kandallóról (Velencze)                                        100.-

12. 464. sz. füzért olasz renaiss.                                                                      60.-

13. 466. sz. párkányfríz Pisa székesegyház olasz renaiss.                             160.-

14.  496. fríz ékítmény olasz renaiss.                                                             100.-

15. 90. sz. levél csoport, stilizálva, német                                                      100.-

16. 92. sz. kehely (francia)                                                                              100.-

17. 94. sz. ékítmény, német                                                                             100.-

18. 503. sz. kitöltés, olasz renaiss.                                                                  100.-

19. 51. sz. Pilaszter,    „        „                                                                         100.-

20. 577. sz. sarokkitöltés, babér újabb                                                             100.-

21. 569. sz. szekrényajtó, fafaragás olasz renaiss.                                           200.- 

22. 666. sz. cartouche XVI. Lajos stílusában                                                     70.-  

23. 1281. sz. akanthus olasz renaiss.                                                                  40.-

24. 1538. sz. tölgyfa levél stil.                                                                         100.-

25. 814. sz. Sphinx magas relief                                                                        60.-

                                                                                                                        2800.-

[A számla alján kézírással: Növendékpénzből kifizettetett Bpest 1922. szeptember 22.]„

 

14. Petrovics Eleknek, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának a levele Helbing Ferenchez, az Iparművészeti Iskola igazgatójához. 1928. november 9. MOME Levéltár, 1984/1928. sz.

 

 „Országos Magyar Gyűjteményegyetem

 

846–1928. szám.

                                            Méltóságos Igazgató Úr!

 

            A szellemi együttműködés párizsi intézete adatokat kér a magyarországi gipszgyűjteményekről. Az arra vonatkozó megkeresést másolatban azzal a kéréssel van szerencsém Méltóságodnak megküldeni, hogy az Országos M. Kir. Iparművészeti Iskolára vonatkozó adatokat velem közölni szíveskedjék.

                                  Kiváló tisztelettel

                                  Budapest, 1928. november 9.

 

                                                                                                 Petrovics Elek

                                                   az Orsz. Magy. Szépművészeti Múzeum főigazgatója,

                                                                           ügyvezető-alelnök.

                                                                                    

                        Méltóságos Helbing Ferenc úrnak

                   az Országos M. Kir. Iparművészeti Iskola igazgatójának,

                                                              Budapest”

 

15. Dr. Kovács Jánosnak, az Iparművészeti Iskola titkárának a levéltervezete Petrovics Elekhez, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójához. 1928. november 15. MOME Levéltár, 1984/1928. sz.

 

„Méltóságos Dr. Petrovics Elek Úrnak,

az Orsz. Magy. Szépművészeti Múzeum főigazgatójának,

az Orsz. Magy. Gyűjteményegyetem ügyvezető-elnökének

Budapest

 

Hivatkozással kmed e hó 9-én 846/1928. szám alatt kelt nagybecsű átiratára, a vezetésem alatt álló Orsz. Magy. Kir. Iparművészeti iskola magyarországi gipszgyűjteményére vonatkozólag – sajnos – csak nemleges jelentést tehetek. A magyar műemlékek gipszöntvényei ugyanis nincsenek összegyűjtve, s mivel ennek hiányát úgy a művészi ízlés fejlesztésénél mint az oktatás munkájánál igen nélkülözzük, legyen szabad jelen soraimmal kmed figyelmét felhívnom e sajnálatos körülményre s felkérvén, hogy hivatali állásából kifolyólag egy ily gyűjtemény felállítását, valamint a vele kapcsolatos gipszöntők és galvanoplasztikai műhely mielőbbi felállítását illetékes helyen szorgalmazni méltóztassék.

 

Kiváló tiszteletem nyilvánításával

 

Budapest, 1928. november hó 15.

 

                                                                                                                      Dr. Kovács”

 

16. Mátrai Lajosnak, az Iparművészeti Iskola tanárának a gipszgyűjtemények nemzetközi felmérésével kapcsolatos levéltervezete az igazgatósághoz. 1928. november 16. MOME Levéltár, 1984/1928. sz.

 

„A gipszgyűjtemény tárgyában, van szerencsém az igazgatóság figyelmét felhívni a néhány nap előtt tartott irodalmi és művészeti kongresszuson előadott javaslatomra, mely ugyancsak ezen kérdést tárgyalta. T.i. épen, mivel a magyar műemlékek iparművészeti szempontból összegyűjtve  nincsenek, itt is szükségszerűen nemleges a válaszom.

            Ezt az alkalmat is felhasználom, hogy egy ily gyűjtemény felállítását a vele kapcsolatos gipszöntöde és galvanoplasztikai műhely mielőbbi felállítását sürgessem.

Bpest 1928. XI. 16.

                                                                                                Tisztelettel

                                                                                   Mátrai Lajos tanár”

 

           

17. Az Iparművészeti Főiskola gazdasági vezetőjének levele az Építéstudományi Intézethez. 1951. június 14. MOME Levéltár, 1237/1951. sz.

 

                                                                                         „1237/1951

                                                                                          Kölcsönadott gipsztárgyak látszattani

                                                                                          testek visszakérése.

 

Építéstudományi Intézet

Budapest.

 

            Az Iparművészeti Főiskolától 1948. január 23.-án átvételi elismervénnyel a következő tárgyakat átvételi elismervénnyel (sic!) átvették:

1 nagy kéz /fa/, 3 lábfej /gipsz/, 1 kar válig /gipsz/, 1 kis álló kéz /gipsz/, 2 gyermek kar /gipsz/, 1 női mellkas /gipsz/, 1 férfi félakt/gipsz/, 1 tehén /gipsz/, 1 orr /gipsz/, 1 szem /gipsz/, 1 női fej /gipsz/, 2 férfi fej /gipsz/, 1 henger /fa/, 1 négyszögletű kup /fa/, 1 gömb /fa/, 1 nyolcoldalú henger /fa/ és 1 négyszög /papír/. Az átvételi elismervényen olvashatatlan aláírás szerepel, amelyet pontosan lemásolva a levél alján közlünk azért, hogy a felsorolt tárgyak keresését megkönnyítsük.

            Kérjük, hogy a felsorolt tárgyakat a Főiskola részére haladéktalanul visszaszállítani szíveskedjenek. Amennyiben valamely tárgy hiányzik – arról írásbeli értesítést kérünk – ha valamelyik megsérült azt kijavítva kérjük sürgősen visszaadni

                              

                     Budapest, 1951. június 14.

                                                                                                             /olvashatatlan aláírás/

                                                                                                                gazdasági vezető.”

 

18. Dr. Némedi Lajosnak, a debreceni Pedagógiai Főiskola mb. igazgatójának a levele az Iparművészeti Főiskola igazgatójához. 1949. március 29. MOME Levéltár, 195/1949. sz.

           

 

„429/1948-49.                                                                  Tárgy: Gipszöntvények kérése.

                                                                                          Hiv. szám: 237.150/1949.VIII.

                                                                                          Melléklet: --

 

                         Az Iparművészeti Főiskola Igazgatójának,

                                                                                                               Budapest.

 

            Intézetünk, a debreceni Pedagógiai Főiskola, a Vkm. 1949. márc. 11-én kelt 237.150/1949. VIII. sz. rendelete értelmében engedélyt kapott arra, hogy az Iparművészeti Főiskola gipszöntvénytárából, az ott leltározott darabok közül szabályszerű leltári kezelés mellett néhány darabot a debreceni áll. Pedagógiai Főiskola leltárába átvegyen.

            A Főiskolának ezekre az öntvényekre /egyszerű ornamensek testrészek, koponya izomzattal, testrészek, izomember, fejek, alakok/ a rajz és mintázás eredményes oktatása szempontjából van múlhatatlanul szüksége.

            Kérem Igazgató Urat, szíveskedjék közölni, mikor utazhatna fel intézetünk rajztanára, hogy az oktatás céljait legjobban szolgáló darabokat kiválogassa, megbízásomból átvegye és elszállíttatásukról gondoskodjék.

[…]

 

Debrecen, 1949. március 29.                                                     Tisztelettel:

                                                                                               /Dr. Némedi Lajos/

                                                                                                     mb. igazgató”

 

 

 

 

 

[1] Júlia Papp – Benedetta Chiesi (eds.): John Brampton Philpot’s Photographs of Fictile Ivory / John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól. Budapest, 2016 – a Fejérváry-Pulszky-féle gyűjteményre vonatkozó irodalom ismertetésével.

[2] A két levélre Nagy Györgyi hívta fel a figyelmemet. Vö.: Papp – Chiesi i.m. 2016. 85. A múzeumnak küldött levél tervezetét az Iparművészeti Iskola 1913. évi iktatókönyvében kreatív módon az M betűhöz jegyezték be: „Muzeum által átengedett elefántcsont másolatokat megköszönjük.”

[3] MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára, a Képzőművészeti Főiskola iratanyaga, MDK-C-I-1/1324-1340.

[4] MOME Levéltár, 84/1922. sz.

[5] MOME Levéltár, 1884/1922. sz.

[6] MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára, a Képzőművészeti Főiskola iratanyaga, MDK-C-I-1/1723. A Képzőművészeti Főiskola 1934-ben a Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeumegyesület kérésére Gizella királyné koporsójának gipszmásolatát letétként átengedte a székesfehérvári múzeumnak. Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára, 329/1934. sz.

[7] Petrovics levelében arról ír, hogy a párizsi intézet a „magyarországi gipszgyűjteményekről” kér adatokat, az Iparművészeti iskola válaszában pedig az oktatási intézmény „magyarországi gipszgyűjteményéről” van szó, tehát talán úgy értelmezték a kérést, hogy az csak a magyar vonatkozású emlékanyag összeírására vonatkozik, ezért nem közöltek adatokat az egyetemes művészet emlékeiről készült gipszmintáikról.

[8] MOME Levéltár, 195/1949. sz.